Általános Szerződési Feltételek

A WEBUNIVERSUM LTD. (Székhely: International House, 12 Constance Street, London, United Kingdom, E16 2DQ, továbbiakban “Szolgáltató“) által nyújtott csomagok és kapcsolódó szolgáltatásokról

I. Bevezetés

A Szolgáltató marketing csomagokat és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt az igénybevevő megrendelő (továbbiakban ,,Megrendelő“) számára.

Az ÁSZF tárgya a Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek szabályozása.

A Megrendelő a közte és a Szolgáltató között létrejövő marketing csomag és kapcsolódó szolgáltatások szerződés aláírásával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ,,ÁSZF“) foglaltakat. Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a csomagot nem rendelheti meg.

II. A szolgáltatás tárgya

Egyedi szerződésben szabályozott.

III. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a csomag megrendelésétől számított 5 munkanapon belül kapcsolatba lép a Megrendelővel, akivel az előzetes egyeztetést követően megkezdi tevékenységét.
 2. A Szolgáltató köteles minden olyan körülményről tájékoztatni a Megrendelőt, amely a megkötött szerződésre hatással lehet.
 3. A Szolgáltató jogosult az egyedi szerződésben szereplő díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni.
 4. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. A Szolgáltatató az árváltozás előtt 30 nappal e-mailben értesíti a Megrendelőt.
 5. A Szolgáltatónak joga van szerepeltetnie a Megrendelő adatait saját nyilvántartásában.
 6. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által átadott adatokat és információkat bizalmasan kezeli.
 7. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelenlegi ÁSZF tartalmát jogában áll egyoldalúan módosítania, de a tervezett módosítás előtt 30 nappal köteles e-mailben értesítenie a változásokról a Megrendelőt.
 8. A Szolgáltató nem hajlandó olyan tartalmat kihelyezni a Megrendelő tulajdonain, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénybe ütközik.
 9. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő Facebook oldalán elhelyezett tartalmak során betartja a Facebook Hirdetési szabályzatát.

IV. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 1. A Megrendelő köteles azokat az adatokat és információkat biztosítani a Szolgáltató részére, amelyek a tartalmak elkészítéséhez szükségesek.
 2. A Megrendelő köteles a Szolgáltatónak az előzetes egyeztetést követő 3 munkanapon belül hozzáférést biztosítania az egyedi szerződésben feltüntetett tulajdonaihoz.
 3. A Megrendelő az első üzletkötés esetén köteles a Szolgáltatónak az általa nyújtott szolgáltatás díját előre készpénzben vagy banki átutalással megfizetni. Utóbbi esetében a Szolgáltató elektronikusan kiállított számlát küld e-mailben, melyet a Megrendelő 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. A Szolgáltató készpénzes fizetés esetén a helyszínen azonnal kiállítja a számlát, és átadja vagy elküldi a Megrendelőnek. A tárgyhót követő hónaptól kezdve a Szolgáltató a hónap végén az általa elvégzett munka díjáról számlát állít ki a Megrendelőnek. A Szolgáltató a számlát elektronikus úton juttatja el a Megrendelőnek a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, aki  köteles azt megfizetni a számlán megjelölt fizetési határidőig. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel, és a szolgáltatás teljesítését haladéktalanul felfüggeszti.
 4. A Megrendelőnek joga van a kivitelezést ellenőrizni és kifogásait közölni.
 5. A Megrendelő vállalja, hogy az adataiban bekövetkező változást 15 napon belül jelzi a Szolgáltató részére.
 6. A Megrendelő kijelenti, hogy nem kötelezheti a Szolgáltatót olyan tevékenység végzésére, amely a Facebook Hirdetési szabályzatába ütközik.
 7. A Megrendelő kijelenti, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt tiszteletben tartja.

V. Szerződés hatálya, módosítása, megszüntetése

 1. A Felek között a szerződés határozatlan időtartamra jön létre.
 2. A Felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződést. A Megrendelő a marketing csomag váltást minden hónap 20. napjáig e-mailben kezdeményezheti.
 3. A szerződést mind a Szolgáltatónak, mind a Megrendelőnek jogában áll írásban (levélben, e-mailben) felmondania. A Felek minden hónap 20. napjáig kezdeményezhetik a szerződés megszüntetését. A szerződés a felmondás keltezésével megegyező naptári hónap utolsó napján szűnik meg. Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő a tárgyhónap 20. napját követően mondja fel a szerződést, köteles a szolgáltatás díját a következő hónapra is megfizetni.

VI. Vis Major

 1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: polgárháború, háború, természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.
 2. Az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni Vis Major esemény bekövetkezte esetén.
 3. Abban az esetben, ha a Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama a két hónapot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

A jelen ÁSZF-ben nem szereplő kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.